GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA
az időközi módosításokkal egységes szerkezetben


1. Általános rendelkezések

1.1. Az egyesület neve, székhelye, állása

1.1.1. Gödi vállalkozók egyesülete

1.1.2. Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pesti út 60/a.

1.1.3. Az egyesület, egyesülésként működő társadalmi szervezet

1.2. Az egyesület célja és feladatai

1.2.1. Az egyesület a helyi vállalkozók érdekeinek képviseletére és védelmére jött létre.

1.2.2. A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület különösen az alábbi feladatokat látja el:

Az egyesület elsődlegesen gazdálkodó tevékenységet nem végez, szolgáltatásait a tagdíj, vagy a közvetlen költségek térítése ellenében biztosítja tagijai részére. A tagdíjakkal szembeni szolgáltatások körét évente megküldi tagjai részére. Feladatainak megvalósítására gazdálkodó (szolgáltató stb.) szervezetet hozhat létre.


2. Tagsági viszony

2.1. Az egyesület tagjai

2.1.1. Az egyesületnek - az önkéntességi elve alapján - tagja lehet minden gödi vállalkozó, aki az egyesület alapszabályát elfogadja.

2.1.2. Az egyesületnek pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai is lehetnek - korlátozott számmal - tagság megválasztása alapján.

2.2. A tagsági viszony keletkezése

2.2.1. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani.

2.2.2. Tagsági viszony az elnökségi elfogadó nyilatkozata alapján, annak napjául keletkezik.

2.2.3. A tagokról és tagdíjbefizetésekről nyilvántartást kell vezetni.

2.3. A tagsági viszony megszűnése

2.3.1. A tagsági viszony megszűnik:
2.3.2. Az Elnökség a tagság sorából kizárhatja azt, aki az Egyesület Alapszabályát megsérti, vagy az Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve tevékenységet fejt ki. A kizáró határozat ellen - kézbesítést követő 15 napon belül - a tag fellebbezést nyújthat be az Egyesület Felügyelő Bizottságához.

2.3.3. Az a tag, aki más társadalmi, illetve politikai szervezet (párt) választási listáján vagy egyéni jelöltjeként indul az az alábbi korlátozást vonja maga után: (2.4.2. pontban foglaltakat ez korlátozza) 4 évig az Egyesület vezetésében nem vehet részt. Más szervezetben történő indulás, csak előzetes egyeztetés esetén, az Elnökség jóváhagyásával lehetséges.

2.4. A tag jogai

2.4.1. A tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában Szavazati joggal reszt vehet az Egyesület közgyűlésén. Minden tagnak egy szavazati joga van.

2.4.2. A tag megválasztható az Egyesület valamennyi tisztségének betöltésére.

2.4.3. A tag jogosult rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület tevékenységéről, és jogosult részt venni az Egyesület által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon véleményének hangot adni, javaslatot tenni.

2.4.4. A tag jogosult az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételére.

2.5. A tag kötelezettsége

2.5.1. A tag köteles betartani az Egyesület Alapszabályát.

2.5.2. A tag köteles önként vállalt feladatainak maradéktalanul eleget tenni.

2.5.3. A tag köteles egyesületi tagdíjat befizetni. Az éves tagdíj befizetése - a belépés időpontjáról függetlenül - a belépést követő 30 napon belül, ill. minden év március 1-ig esedékes.


3. Az egyesület szervezete

3.1. Közgyűlés

3.2. Elnökség

3.3. Felügyelő Bizottság

3.1. Közgyűlés

3.1.1. Az egyesület szerve a tagok összességéből álló közgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

3.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
3.1.3. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni, valamint akkor, ha azt legalább 5 tag a cél megjelölésével kéri, továbbá a bíróság határozata alapján. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre a napirend, a hely és az időpont közlésével meg kell hívni az Egyesület valamennyi tagját.

3.1.4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van. A meghirdetetthez képest új napirendet a közgyűlés többségének döntése alapján lehet felvenni. Határozatképtelenség miatt azonos napirenddel, ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

3.1.5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Az Egyesület elnökének, a 2 társelnöknek, az Elnökség 5 tagjának, valamint a Felügyelő Bizottság Elnökének és 2 tagjának megválasztása titkos szavazással történik.
A megválasztott tisztségek betöltésére - az Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága által felkért - jelölő Bizottság tesz javaslatot a közgyűlésnek. Minden tag jogosult a jelölőlistára további személyi javaslatot tenni, a javaslatokról a közgyűlés dönt.
A titkos szavazás szavazólapokon történik. Az a szavazat érvényes, amely kizárólag az Alapszabályban meghatározott számban, a végleges jelölőlistára felkerült személyek szerepelnek.

3.2. Elnökség

3.2.1. Két közgyűlés között az Egyesület legfőbb szerve az Elnökség. A elnökség tagjai elnök, a 2 társelnök, a közgyűlés által választott 5 tag által egyenlő jogokat élvez.

3.2.2. Az Elnökség szükség szerint munkája segítésére operatív szervezetet hozhat létre.

3.2.3. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
3.2.4 Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként munkaterv szerint ülésezik. Az Elnökséget az Elnök hívja össze. Köteles akkor is elnökségi ülést összehívni, ha a tagok 1/3-a ezt írásban a cél megjelölésével kéri.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

3.2.5. Az Elnökség köteles évenként kiküldött írásos beszámoló formájában a tagságot az Egyesület munkájáról tájékoztatni, ill. a közgyűlésen beszámolni.

3.3. Felügyelő Bizottság

3.3.1. A Felügyelő Bizottság Feladata és jogköre:
3.3.2. A Felügyelő Bizottság minden tagja az Elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vehet.

3.3.3. A Felügyelő Bizottság munkáját az Elnökséggel egyetértésben állapítja meg - tagsággal elfogadtatja.

3.3.4. A Felügyelő Bizottság munkájáról a közgyűlésnek köteles beszámolni.4. Tisztségviselők

4.1. Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket az Egyesület tagjaként, társadalmi munkában látják el.

4.2. Az Egyesület tisztségviselői:
4.3. A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
4.4. Az Egyesület munkáját az elnök irányítja
Az egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Elnökség nevében az elnök egy személyben gyakorolja, és egyben irányítja munkájukat. Dönt a hatáskörében levő pénzügyi kérdésekben, 200 eFt-ig.

4.5. Az Elnököt akadályoztatása esetén a társelnökök helyettesítik.

4.6. Az Egyesületet teljes jogkörrel az elnök, meghatározott körben vagy ügyekben a társelnökök, és az elnökség tagjai képviselik.
Az elnök képviselői jogát esetenként az Egyesület érdekében eljáró más tagokra is átruházhatja.


5. Az Egyesület gazdálkodása

5.1. Az Egyesület bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik.

5.2. Az Egyesület gazdálkodását az elnök irányítja.

5.3. Az Egyesület vagyonát megszűnése esetén az érvényes tagsági viszonnyal rendelkezők között az Egyesület megalakulása óta összesen befizetett tagdíjuk arányában kell felosztani.


6. Záró rendelkezések

6.1. Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló 1989. év II. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.2. Ezt az Alapszabályt a Gödi Vállalkozók Egyesületének 1990. május 24-i alakuló ülése fogadta el.

Göd, 1998. július 23.