KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Göd Város Önkormányzat 2005. I-III. negyedévi
költségvetésének alakulásáról
Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 24-i ülésére Göd Varos Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. évi költségvetéséről


Előterjesztés a Képviselő-testület 2003. február 26-i ülésére Göd Varos Önkormányzat Képviselő-testületének

2003. évi költségvetéséről

Az 1992. évi XXXVIII. Államháztartásról szóló törvény, valamint annak módosítása, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évi költségvetését. A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó átengedett részére vonatkozó tervszámok kialakításánál a Magyar Köztársaság 2003. évi Költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv-ben foglaltakat vettük figyelembe.

Az előterjesztett költségvetés biztosítani tudja Göd Város üzemeltetését. Biztosítja az intézmények részére a 2002. évi közalkalmazotti bérfejlesztés 2003. évi előirányzatát.

Az intézmények 2002. évi költségvetési előirányzatához képest a 2003. évi költségvetés működési előirányzatainál csökkenés nem történt.

Az előirányzatokat a takarékosság elve alapján terveztük meg, kiemelt feladat volt a költségvetés egyensúlyának biztosítása. Fent leírt feladatokat teljesítettük.

Költségvetési bevételeink elérésének alapja biztosított, az előterjesztésben nincs fiktív tervezés. A kiadási előirányzatok a feladatok valódi költség-igényéhez igazodnak.

A betervezett kiadásokon felül - mint az a koncepcióban már jeleztük - nagyon sok megvalósításra váró feladat, pótigény jelentkezett. A teljesség igénye nélkül néhányat kiemelve: Művelődési Ház építése, Németh László Iskola tanterem-bővítése, melegvizű strand rekonstrukciója, az intézmények akadálymentes megközelítésének feladata. A tervezést két fontos tényező befolyásolta:

- Jelenleg az elérhető bevételeink nagysága nem teszi lehetővé e feladatok megvalósítását. Év közben jelentkező többlet-bevétel esetén a költségvetés módosulhat, azaz a feladat megoldása realizálódhat.

- A beruházások előkészítettségének jelenlegi szintje nem teszi lehetővé a feladatok költségigényének pontos meghatározását.

A Képviselő-testület a 2003. évi koncepcióban fogalmazta meg a benyújtott pótigények lehetőség szerinti megvalósítását, a feladatok megvalósítására fontossági sorrendet állít fel.

BEVÉTELEK

Göd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének bevételi főösszege

2. 986. 296 e Ft, amely

a 2002. évi bevételi előirányzatot 618.229 e Ft-tal, azaz 25 % - kal haladja meg.

A változás fő okai: a helyi adórendelet változása, a gépjármű adó megosztott adóból helyi adóbevétellé változása, a személyi jövedelemadóból való részesedés arányának változása, a lakossági szemétszállítási díjbevétel eltörlése.

A bevételek a forrásonkénti és önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet egymás mellett mutatja a 2002. és a 2003. év adatait.

Önkormányzati szinten a 2003. évi bevételek saját működési és felhalmozási bevételből, valamint az állami támogatásból és az átengedett központi adókból, hitel igénybevételéből tevődnek össze.

A bevétel megosztásának százalékos aránya:

- 26 % állami támogatás, átengedett központi adók - 22 % átvett pénzeszközök

- 3 % céltámogatás - 38 % saját bevétel - 11 % hitel

Önkormányzatunk működési bevételei között a helyi adóbevételnél, a gépjárműadónál tapasztalható bevétel-növekedés. A Képviselő-testület helyi adórendeletét 2003. évre vonatkozóan megváltoztatta. Bevezetésre került a kommunális adó.

Működési bevételeink között a szennyvízcsatorna - építés ÁFA bevételével számolunk, amely a rövidlejáratú hitel visszafizetésének fedezete.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinknél ingatlan és telekértékesítésből származó bevétellel; a vagyoni jog értékesítéséből származó bevétellel számoltunk.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél a szennyvíz-csatorna beruházás KAG és VICE támogatását, a társulati hitel átvételét, az Önkormányzatunk által a korábbi években adott lakásépítési támogatás visszafizetését, valamint Sződ Önkormányzatának a Kálmán u. építéséhez történő hozzájárulását terveztük.

A támogatások között számoltunk a normatív és kötött felhasználású támogatással, a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásával, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól várható működési bevétellel.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

A Polgármesteri Hivatal 2003. évi bevételi főösszege: 2.806.687 e Ft.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. -2. számú melléklet tartalmazza.

Intézményi működési bevételek között terveztük az intézményi ellátás díját, a hatósági É eljárási bevételeket, az alaptevékenység szolgáltatás bevételeit, a helyiségek bérbeadásának díját, a GÖDBUSZ Kft által az úthasználat ellenértékeként befizetett összeget, az általános forgalmi adó bevételt és a kamatbevételt.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei között a helyi adóbevételeket, a gépjárműadó bevételt; a személyi jövedelemadó átengedett részét, a környezetvédelmi bírságot, valamint közterület foglalási díjat tervezzük meg.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között az ingatlan- és telekértékesítés, földterület értékesítés, a vagyoni jog értékesítés bevételeivel, valamint az átvett pénzeszköz összegeivel számoltunk. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó KAC, VICE, társulati hitel átvétel bevételével számolunk.

Támogatások, kiegészítések; átvett pénzeszközök: a normatív állami hozzájárulások, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök. Ezekről a bevételekről az önkormányzati bevételeknél már említést tettünk. A 4. sz. melléklet tartalmazza a normatív állami hozzájárulások jogcímeit.

Hitelek bevételénél a szennyvízcsatorna beruházás ÁFA, KAC, VICE megelőlegezéséhez szükséges rövidlejáratú hitellel, a Huzella Tivadar Általános Iskola bővítési hitel áthúzódó részével, valamint a szennyvízcsatorna beruházás V. üteméhez szükséges hitelfelvételével számoltunk.

KIADÁSOKGöd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének kiadási főösszege:

2.986.296 e Ft, amely

a 2002. évi bevételi előirányzatot 618.229 e Ft-tal, azaz 25 %-kal haladj a meg. A változások okai:

- a változáson belül a nagyobb részt a működési kiadások változása teszi ki,

- biztosítva van az 50 %-os közalkalmazotti bérfejlesztés mintegy 225 millió Ft-os többletkiadásának fedezete,

- a szennyvízcsatorna beruházás esetén a folyamatban lévő befejezése és az V. ütem elkezdése.

Biztosított a város biztonságos üzemeltetése. A 2003. évi költségvetés a pazarló gazdálkodásnak nem nyit teret.

Új feladat a Szerb és a Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének megteremtése. Az 524 e Ft/önkormányzat központosított előirányzatán felül Göd Város Önkormányzata 2.000 - 2.000 ezer Ft-ot biztosít a kisebbségi önkormányzatok részére.

Nagy feladat a költségvetésben a már elkezdett szennyvízcsatorna beruházás befejezése, valamint az V. ütem beruházás előkészítése, pályázati pénzeszközzel, céltámogatással, valamint saját erő bevonásával.

Polgármesteri Hivatal Kiadások

A Polgármesteri Hivatal 2003. évi kiadási főösszege: 2.806.687 e Ft

A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatain az alábbi kiadásokat terveztük: Állattenyésztési szolgáltatás szakfeladaton a gyepmesteri feladatok kiadása szerepel. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton tervezzük a parkfenntartás költségeit. Lapkiadás szakfeladat tartalmazza a Gödi Körkép előállítására a vállalkozónak történő kifizetés előirányzatát.

Magas-építőipar szakfeladat: Huzella Tivadar Általános Iskola beruházás áthúzódó részének előirányzatát, a Walch épület átépítését, a Németh László Általános Iskola tanterembővítés előkészítését:

Helyi közutak; hidak, alagutak bővítése, építése: a szakfeladat az útépítési pályázatok önrészének előirányzatát tartalmazza.

Közutak, hidak; alagutak üzemeltetése szakfeladat tartalmazza a buszvárók takarítására, a földútjavításra, az utak burkolatjavítására, a padkarendezésre, a hidak, átereszek javítására, a padkarendezésre, a közlekedési lámpák üzemelésére előirányzott kiadási tételeket.

Városi kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése: Tények Bt működési költségeit tartalmazza. Kiegészítése a PHILIP Kábel-től szerződés alapján várható bevétel.

Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás szakfeladat ezen tevékenység bonyolítási díját, a hirdetési díjat és az egyéb kiadását tartalmazza.

Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége : a gyámhivatal , valamint az építéshatóság kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza: - a Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési kiadásait.

- az okmányiroda működésének kiadását - a Képviselők tiszteletdíját, bizottsági tagok juttatásait, - a diákönkormányzat, az egyesültek részére betervezett pénzeszközátadásokat

- a családi események, rendezvények (AK) kiadásait, - a közterület-felügyelői feladatok kiadásait,

- az alapítványok támogatását,

- a mentálhigiéniás program kiadásait, - a Gödi Sportegyesület támogatását, - a HABITAT bérletidíj támogatását

- Bizottsági keretek előirányzatát - Területi képviselői keretet

- Vízgazdálkodási hozzájárulást - külkapcsolatok előirányzatát

- járdaépítési hozzájárulást

- az idegenforgalmi adó meghatározott %-ának orvosi ügyeletre történő átadását;

- az 1998. évben a Németh László Általános Iskola bővítéséhez felvett 56 000 e Ft célhitel 2003. évi törlesztését, a rövidlejáratú hitel visszafizetését, Huzella Tivadar Általános Iskola bővítés hitelkamatát (tőketörlesztés kezdete 2004.)

- A 2003. évi 62. 471 e Ft összegű céltartalékot az alábbiak szerint:

- 9. 934 e Ft fedezete a szennyvízcsatorna építés kézfizető kezességvállalás 2003. évre jutó részének.

- 1. 000 e Ft Okmányiroda számítógép-beszerzés -

- 20.000 e Ft Művelődési Ház építés céltartalék

- a 2002. évi LXII. törvény (Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése) előírásainak megfelelően az alábbi összegek:

- Kötött felhasználású normatíva: 31. 537 e Ft

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2. 421 e Ft

- Pedagógus szakkönyvvásárlás 2. 338 e Ft

- Ingyenes étkez. hj. óvoda 1. 088 e Ft

- Tanulók tankönyv-vásárlás támogatása 3. 396 e Ft

- Ingyenes tankönyv tám. 2. 050 e Ft

- Települési sportfeladatok tám. 1. 619 e Ft

- Szakmai fejlesztés tám. 3. 653 e Ft

- Pedagógiai szakin. szolg. tám. 1. 384 e Ft

- Közcélú fogi. tám. 13. 364 e Ft

- Szoc. továbbképzés tám. 223 e Ft

- Polgárvédelmi tevékenység szakfeladaton szerepel a tevékenység ellátásának személyi juttatása, TB járuléka, a karbantartásra betervezett összeg.

Város és községgazdálkodás szakfeladaton tervezzük, azaz önkormányzati pályázatok önrészét (Kincsem pályázat, egyéb); a fakivágás, a szúnyogirtás, a szabadstrand-fenntartás kiadásait, a közterület fenntartás, a hóeltakarítás kiadásait, a Környezetvédelmi Alapot, gyógyvízzé minősítés 3. részét, közművelődési pályázat önrészét (Nemzeti Kulturális Örökség).

Közvilágítási feladatok szakfeladat tartalmazza a közvilágításra betervezett áramdíj költségét, a közvilágítás korszerűsítésének költségét, az új lámpatestek létesítésének költségét. Önkormányzatok elszámolásai a Településellátó Szervezet, mint önállóan gazdálkodó intézmény finanszírozását, az óvoda iskola sporttámogatását tartalmazza.

Rendszeres pénzbeni ellátások szakfeladat kiadási előirányzatai - a rendszeres szociális segély

- a rendszeres gyermekvédelmi támogatás - az ápolási díj és annak TB járuléka

- a tartósan munkanélküli szoc. segély - lakbértámogatás

- lakásfenntartási támogatás

- gyermekek étkezésének normatív támogatása - az időskorúak szoc. járadéka

Eseti pénzbeni ellátások szakfeladat - az átmeneti segély

- a temetési segély

- a közgyógy-igazolvány - a köztemetés - beiskolázási segély

- adókompenzáció

- karácsonyi csomagok

- a kedvezményes étkeztetés

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás segélyekre betervezett előirányzatokat tartalmazza.

Az egyéb szociális szolgáltatás szakfeladaton tervezzük az ingyenes helyi autóbuszbérlet felmerülő költségeit a bevétellel egyezően. (GÖDBUSZ Kft).

Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladaton szerepel: a folyamatban lévő szennyvízcsatorna beruházás befejezése, a szennyvízcsatorna V. ütem előirányzata, belvízelvezetésre a csatorna és ároktisztításra betervezett előirányzat.

Települési hulladékok; köztisztasági tevékenység végzése szakfeladat tételei konténeres szemétszállítás, lomtalanítás költségei.

Göd Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének kiadási előirányzatiból megállapítható, hogy a 2002. évihez viszonyítva 618.229 e Ft-tal, azaz 25 %-kal nőtt.

A költségvetés egyensúlya biztosítható, mert az elérhető bevételek biztosítják az előirányzott kiadások fedezetét.

2003. évi költségvetési bevételi főösszeg 2. 986.296 e Ft 2003. évi költségvetési kiadási főösszeg 2.986.296 e Ft Költségvetési hiány : ---------

Göd, 2003. január 28.

TESZ Költségvetés:

A 21711998 (XII. 30.) kormányrendelet 29, §-a értelmében elkészítettük a Településellátó Szervezet ( TESZ), mint önállóan gazdálkodó szervezet 2003. évi költségvetési tervét, amely tartalmazza a kapcsolódó kilenc ún. részben önálló intézmény, valamint a TESZ-hez közvetlenül kapcsolódó költséghelyek költségvetési előirányzatait.

A TESZ 2003. évi költségvetési főösszege: 1. 142. 506 e Ft.

Bevételek:

A bevételek tervezésénél a reálisan várható igénybevételnek megfelelően terveztük saját bevételeinket. Díjemelkedéssel sem az étkezési térítési díjaknál, sem a strand esetében, sem egyéb bevételnél nem számoltunk. Az előző évhez képest csökkent a saját bevétel a lakossági szemétszállítási díj megszűnése miatt, továbbá az átvett pénzeszközök esetében, amiatt, hogy a közhasznú munkások foglalkoztatásának költségeit már nem a Munkaügyi Központ biztosítja, hanem finanszírozásként az Önkormányzat.

Átvett pénzeszközként szerepel az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által, a vele szerződött egészségügyi feladatokra havonta utalt pénzeszköz.

Kiadások:

Az előző évhez viszonyított előirányzat emelkedés a jelentős része a közalkalmazotti béremelés és annak járulékvonzatai miatt következett be.

A 2002. évi személyi juttatás és járulékai 580. 707 e Ft, 2003. évi személyi juttatás és járulékai 858. 893 e Ft.

Az intézményekben alkalmazott létszámokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások, azaz az intézmények működtetése, fenntartása, illetve az ellátandó feladatokra vonatkozó dologi kiadások előirányzatának emelkedése 25. 581 e Ft. Ebből 12. 000 e Ft a szociális étkezés átkerülése a Hivatal költségvetéséből a TESZ költségvetésébe, az iskolai, óvodai élelmezés nagyobb igénybevételével összefüggő többlet élelemre 3. 000 e Ft, a szemétlerakójegyre további 5. 000 e Ft, iskolák őrzésére 3. 256 e Ft, illetve az áremelkedések fedezetésre un, dologi automatizmusra 2 millió Ft jut.

A település két óvodájában 597 gyermek elhelyezését, a két iskolában 1345 tanuló elhelyezését, oktatását biztosítja a költségvetés. Mint ismeretes, Gödön az országos tendenciával ellentétesen, folyamatosan nő a gyermek létszám, amely mind a bölcsődében, mind az óvodákban, mind pedig az iskolákban elhelyezési problémát vet fel.

A költségvetés az intézmények jelenlegi működéséhez biztosítja a feltételeket. A Huzella Iskola 8 tanteremmel történt bővítése miatti működési költség igény a tervezéskor még nem volt ismert, ennek fedezete a költségvetésben még nem szerepel. Az első féléves tapasztalatok alapján szükséges lesz a költségvetés módosítása.

Az intézmények állagának felmérését a Polgármesteri Hivatal a közelmúltban elvégeztette. A szükséges munkákra - mint a Németh László Iskola beázása, a Kastély Óvoda nyílászáróinak cseréje, tetőteraszának bontása; az 1 Óvoda fűtésrendszerének felújítása stb., - a TESZ költségvetésében nincs fedezet. Információink szerint erre a lehetőségek függvényében a Hivatal költségvetése biztosít majd pénzügyi fedezetet.

Az iskolai férőhely probléma ebben a tanévben a Németh L. Iskola két tanteremmel történő bővítésével megoldódik.

Felmerült a költségvetés készítésekor a Munka Törvénykönyve módosítása kapcsán az oktatásban és a szociális ágazatban a műszakpótlék fizetési kötelezettség kérdése. Ennek tisztázása - mármint kinek jár és ennek mennyi a költségvonzata - a Hivatalban jelenleg folyik.

Az oktatási intézmények vezetői vetették fel a költségvetés tervezése során; hogy a közoktatási törvény előírása, mely a kötelező eszközjegyzéket tartalmazza az óvodára, illetve iskolára ez év szeptember 1-i határidős. Ez további taneszközök beszerzését teszi kötelezővé, amelyre a költségvetés jelenlegi formájában nem nyújt fedezetet. A Közoktatás fejlesztési Közalapítvány pályázatokat jelentet meg, melyre lehet pályázni, ennek elnyerése segíthet a finanszírozási gondokon.

Hasonlóan probléma az élelmezés területén a minőségbiztosítási rendszer előírásainak való megfelelés.

Az iparűzési adó emelése miatt jelentős bevételkiesést prognosztizál az Művelődési Ház igazgatója, mivel az alkalmi árusok az emelt napi összeg miatt már nem veszik igénybe a helységet, ami bérleti díj kieséssel jár.

Göd Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 12003: (IL27.) sz. rendelete

az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről.

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII, törvény 65. §-a ,valamint a 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXIL. törvény alapján az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotj a

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.

E rendelet rendelkezéseit a Szerb Kisebbségi Önkormányzat /2003. sz. és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12003 sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy- egy címet.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a szakfeladatok között (751153) önálló címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2. 986. 296 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 1.003.788 e Ft-ban, a működési célú bevételt 1. 982. 508 e Ft-ban.

4. (§) 1. A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2. 986.296 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül

működési célú kiadást 1.936.5I7 e Ft-ban,

felhalmozási jellegű kiadást 1.049.779 e Ft-ban.

Ebből

Személyi juttatások 819. 999 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 284. 403 e Ft

Dologi jellegű kiadások 466. 835 e Ft

Ebből: Felhalmozási hitel kamatának visszafizetése 9. 811 e Ft

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1. 128. 232. e Ft

Ebből: Intézmény finanszírozás 962. 897 e Ft

Felhalmozási célú pe. átadás 63. 446 e Ft

Felhalmozási jellegű kiadások 951. 653 e Ft

Hitel - felhalmozási jellegű célhitel, 5. 600, e Ft

Rövidlejáratú hitel törlesztése 230. 000 e Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások 62. 471 e Ft

Ebből felhalmozási jellegű tartalék 30. 934 e Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 450 fő főfoglalkozás +5 fő időszakos főfoglalkozás + 40fő részfoglalkozásban állapítja meg.

Címenkénti részletezése:

Polgármesteri Hivatal. 59+1 fő

Településellátó Szervezet 391+5+39 fő

Göd Város Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 2. 806. 687 e Ft-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 2.806. 687 Ft-ban állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1. 142. 506 e Ft-ban állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1. 142. 506 e Ft-bar állapítja meg.

Költségvetési tartalék

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének céltartalékát 62. 471 e Ft összegben hagyja jóvá.

A tartalékból 9. 934 e Ft fedezete a szennyvízcsatorna építés kézfizető kezességvállalás 2003. évre jutó részének.

A Képviselő-testület 1. 000 e Ft-ot hagy jóvá a tartalékban az Okmányiroda számítógép-beszerzéséhez.

Művelődési Ház pályázati tartalék 20. 000 e Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének céltartalékában hagyja jóvá a 2002. Évi LXII. törvény (Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése) előírásainak megfelelően az alábbi összegeket:

Kötött felhasználású normatíva: 31. 537 e Ft

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2. 422 e Ft

- Pedagógus szakkönyvvásárlás 2. 338 e Ft

- Tanulók tankönyvvásárlás támogatása 3. 396 e Ft

- Tanulók ingyenes tankönyv tám. 2. 049 e Ft

- Ingyenes étk. hj. Óvoda 1. 088 e Ft

- Települési sportfeladatok tám. 1. 619 e Ft

- Szakmai fejlesztés támogatása 3. 654 e Ft

- Pedagógiai szakmai fejl. tám. 1. 384 e Ft

- Közcélú fogl. 13. 364 e Ft

- Szoc. továbbképzés tám. 223 e Ft

Több éves kihatással járó feladatok

l0. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban fogadja el azzal, hagy a későbbi évek előirányzatait . véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2003. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A Képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(3) Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzaton belül 500 e Ft összeghatárig az átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra ruházza át.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres pénzbeni ellátások, Eseti pénzbeni ellátások, szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságra ruházza át.

(7) A 13. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt követő első testületi ülésen a Képviselő-testület előtt kötelesek beszámolni .

12. § Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet módosítására.

13. § A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetési rendeletét

- az I. félév végén,

- a II. félév végén kívánja módosítani.

14 § A Képviselő-testület az 5.sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.

15 § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a pénzellátási terv alapján - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélyével lehet.

16 § A Képviselő-testület a 2003. költségvetési évben esetlegesen jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - éven belüli, rövid lejáratíj hitel felvételével kívánja megoldani, amelynek eldöntésére a Polgármestert felhatalmazza.

17 § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként határozza meg.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2003, 2004 ;2005. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. sz. melléklet szerint terezi meg.

19. § A rendelet részét képezi az 1-11. számú melléklet az alábbiak szerint:

1. Göd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése önállóan gazdálkodónként,

2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2003-ról 2004. évre

2. Polgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként

4. 2003. évi költségvetési normatív támogatás

5. Göd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai Településellátó Szervezet 2003. évi költségvetés kiadásai kiemelt tételenként

6. részben önálló intézményenként és költséghelyenként

7. Polgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként

8. 2003. évi költségvetési mérleg

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2003-2004-2005.

11. Göd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének címrendje

Záró rendelkezések

20 §. Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2003. 01. 01. napjától kezdődően 35. 000 Ft-ban állapítja meg.

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Göd Város Önkormányzata

2003. évi költségvetésének

címrendje

1. Polgármesteri Hivatal

- Önkormányzati igazgatási tevékenység

2. Településellátó Szervezet (TESZ)

-- I. sz. Óvoda

-- Kastély Óvoda

-- Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-- Huzella Tivadar Általános Iskola

-- Bölcsőde

-- Területi Gondozási Központ

-- József Attila Művelődési Ház

-- Közművelődési KönyvtárSzeméttároló-kezelő Göd határában!

Mindenki tudja utcán lakásban mennyi szemét van. Sajnos ezt így, vagy úgy kezelni kell!

TÉNYEK:

Pályázaton lehet indulni, minimális önrésszel lehet nyerni!

Sződ némi kanyarok után gesztorként jött szóba.

Pályázott, és nyert!

Tőlünk a terület Gödtől 1-2 km OVIT mögött északra van.

1. A feltételek tisztázása után kiderült, hogy 99 önk-zatnak részt kell venni egyenlő jogokkal. Az indító + érintett településeknek nem sok előjoga van. (nincs)

2. Ahol a szeméttelep megnyílna, nagy ellenállást vált ki. Ezt mindenki tudja.

A következő módon történik-történhet a döntés. Ha a lakosság 30-40% tiltakozik akkor (legyen azé a szemét aki megtermeli) politikailag nem vállalják fel a beruházást.

Szemét, a gond marad, a pénz ugrik, idő megy!

Részleteket csak személyesen tudok átadni!

Fülöp JózsefMeghívó

Örömmel tájékoztatom Önt, hogy Göd városában először kerül sor a képviselő testület által elfogadott 33/2002. (XII. 12.) sz. Ök. rendelet értelmében a Göd Kártya bevezetésére és ünnepélyes átadására.

A kártya célja, hogy a település állandó lakói számára egyes szolgáltatások igénybevételére kedvezményeket, illetve térítésmentességet biztosítson. A kártyára ebben az évben a településen állandó lakóhellyel rendelkező 62. életévüket betöltött személyek jogosultak.

A kártya tulajdonosa jogosult lesz a GÖDBUSZ Kft. helyi járatain ingyenesen utazni és a Gödi Strandra ingyenesen belépni.

Az átadás időpontja: 2003. január 24. 13 óra

Helye: József A. Műv. Ház nagyterme (2131 Göd, Pesti út 72.)

Az ünnepélyes keretek közt megrendezésre kerülő átadásra zennel tisztelettel meghívom Önt.

Sándor István
polgármesterA Göd város területén meghatározott útjavítási feladatokat a Poly-Mix Kft. végzi. Amennyiben bármilyen igény felmerül azt természetesen figyelembe vesszük, és a lehetőségekhez képest teljesítjük.

A Termálvizes Strandfürdő fejlesztésére beadott pályázat sajnos nem nyert. Az Önkormányzat pénze megmaradt. Az előzetes info igaz volt.

Június 13-án, a DREHER Sörolimpia záró napján és az este kezdődő döntőn a Göd-felsőn található Duna csárda is részt vett. Izgalmas és fordulatos vetélkedést követően a csárda az I. helyezést szerezte meg Magyarországon, tevékeny segítségünkkel.

2002.06.13. Az Önkormányzat a közelmúltban 22 M Ft-ot nyert pályázaton, útépítés végrehajtására. Ennek eredményeképpen a Kolozsvári utcában már 770 m aszfaltút átadásra is került. Köszönjük a Penta Kft. korrekt munkáját.

   Göd város 2002-ben tervezett csatorna kiépítési terve. (Pályázaton nyert összeg eredményeként)
  1. terület: Göd-felső (Vasúttól Duna felé eső terület)
  2. terület: Göd-felső (Vasúttól Strandfürdő felé eső terület)
  3. terület: Göd (Vasúttól Duna felé eső rész)
  4. terület: Göd (Vasúttól Nemeskéri út felé eső rész)
  5. terület: Alsógöd (Vasúttól Dunapart felé eső rész)
A Gödi oktatási intézmények tervezett fejlesztései:

Jelenleg a két gödi általános iskolában összesen több mint 1 300 gyermek tanul. Szeptembertől ez a szám az előrejelzések szerint tovább nő. Mindkét iskola tanteremgondokkal küzd.

A több mint 500 diákot oktató Huzella Tivadar Ált. Isk. 8 tanteremmel történő bővítéséről már döntött az önkormányzat, miszerint akár hitelből is felépíti az iskola új szárnyát. Ennek oka, hogy az iskola egyre nehezebb helyzetbe került. Az eltelt időben kb. 20%-al nőtt a tanulók száma, míg a tantermek közül négyet elvesztett az intézmény. A jelenlegi helyzet már veszélyezteti az oktatás színvonalának szinten tartását is. Szegedi Sándor polgármester elmondta, hogy 2002 májusában mindenféleképpen elkezdődik az építkezés, még akkor is, ha az önkormányzat által benyújtott pályázatok sikertelenek maradnak is. Ez a beruházás mintegy 90 Millió Ft-ot emészt fel.

A másik gödi általános iskola (Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) néhány éve már felújításra került. A két éve még csak 530 tanulót oktató iskolába jelenleg több mint 700 gyermek jár. Az intézmény idén 140 első osztályos felvételére kell, hogy felkészüljön. Itt a zsúfoltság és a tanteremhiány mellett, külön gondot jelent a diákok étkeztetése is. Sajnos a jelenlegi helyzetben nincs lehetőség a bővítésre.

Szintén Szegedi Sándor polgármester mondta el, hogy a jelenleg folyamatban lévő nagyobb beruházások eredményeképpen (lakóparkok, lakóházak, ipari létesítmények...) a közeljövőben még nagyobb gyermeklétszám növekedéssel kell számolnia a városnak. Ezt a problémát mindenféleképpen csak egy új iskola építésével lehet megoldani. Ez az épület már az új városrészben kerülne megépítésre, és mindenféleképpen elsőbbséget élvez a különböző egyéb létesítményekkel szemben. A tervek szerint akár egy középiskola létrehozása is megoldható lenne.Az alábbiakban a Helyi Választási Iroda vezetőjének körlevele olvasható az országgyűlési választásokkal kapcsolatos időszerű feladatokról.

A választások tisztaságának, törvényességének biztosítása alapvető fontosságú érdeke a választáson induló jelölteknek, jelölő szervezeteknek és valamennyi választópolgárnak. A választási munkák lebonyolítása során a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása elsősorban a választási bizottságok feladata. Ezért fontos, hogy az országgyűlési választások során a 2. sz. választókerületben induló független jelöltek, illetőleg jelöltet, vagy listát állító jelölő szervezetek éljenek a választási eljárásról szóló 1997. évi C. Törvény 25. §-ában biztosított jogukkal és a választási bizottságba megbízott tagokat delegáljanak.

A választás eljárási határidőnek és határnapjának megállapításáról szóló 48/2001. (XII. 29.) BM r. 2.§ (3) bekezdése szerint a választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2002. március 22-én 16 óráig jelentheti be. Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a határidő jogvesztő, a határidő eltelte után ezen jogukkal nem élhetnek.

A választási bizottságok megbízott tagjait a Vácott működő Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökénél kell bejelenteniük.

Mint ahogyan az Önök előtt is ismeretes, településünkön 11 szavazatkörben adhatják le szavazataikat a választópolgárok, így 11 szavazatszámláló bizottság dolgozik a választás napján. Bízva abban, hogy valamennyi jelölő szervezet delegál szavazóköri bizottságba megbízott tagokat, munkájukat is előre köszönjük, a választásokkal kapcsolatos munkához jó egészséget, a választások során pedig sok sikert kívánunk.

Üdvözlettel
Dr. Szinay József
HVI vezető

Jelentkezési szándékotokat, illetve javaslataitokat 2002. március 20-ig leadhatjátok nálam is, ami a megadott határidőig a szükséges helyre továbbításra kerül.

Üdvözlettel
Fülöp József
elnök
A Penta Általános Építőipari Kft. aszfaltkeverő telepének létesítése ügyében Göd Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága rendkívüli ülését 2002. január 31-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartotta a Polgármesteri Hivatal nagytermében. (Megjegyzést érdemel, hogy a fenti beruházás megvalósítását a TFB - főleg a lakosság negatív véleménye alapján - előzőleg 100%-ban elutasította.) Aki kíváncsi az előzményekre és a részletekre, az az alábbiakban megtekintheti.GÖD VÁROS POLGÁRMESTER JELÖLTJEI

Városunk lakosai számára megteremtjük azt a lehetőséget, hogy az elkövetkezendő polgármester személyével kapcsolatosan javaslatokat tegyenek.

A lehetőségre reagálók sorrendiségét a leadott bemutatkozó anyag leadása határozza meg. (A szóba jöhető jelöltek mind egyszerre lettek értesítve.)

KépSzövegjavaslom
KépSzövegjavaslom
KépSzövegjavaslom
KépSzövegjavaslom
Javasolt jelöltNév:
Gödi Intézmények új telefonszámai: Oktatási és egyéb intézmények: Egészségházak:

Göd-alsó: 2131 Göd, Pesti út 81. 2131 Göd, Cserfa u. 5.,Tel.: 332-304 Göd-felső: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.Tájékoztató a november 27-i képviselő-testületi ülés főbb döntéseiről

Lakossági Fórum


2001. június 8-án 15. 00 órakor kezdődött a Polgármesteri Hivatal tanácstermében az a lakossági fórum, amelynek témája a SAMSUNG beruházással kapcsolatos problémakör volt.

A fórumon jelen voltak a SAMSUNG SDI illetékes vezetői, a Polgármester, valamint a képviselő testület, majdnem teljes létszámban.

 
A jelenlévők közül többen kértek szót és sok kérdést tettek fel a beruházással kapcsolatosan. Ezek között sajnos sok olyan felvetés is elhangzott, amely minden tárgyilagosságot nélkülözött, a kérdező teljes félreinformáltságát tükrözte.

Ilyenek voltak:  
Az önkormányzati tisztségviselők, valamint a SAMSUNG SDI részéről jelenlévő illetékesek minden esetben kultúráltan, lényegre törően válaszoltak a felvetett problémákra. Ennek során ismertetésre kerültek azon a tények, amelyek megalapozottá tették a képviselő testület döntését, valamint az ezzel kapcsolatos "rémhírek" eloszlatására is sor került.

 
Sajnálatos módon több olyan személy is jelen volt a fórumon, aki nem igazán azért jött el, hogy érdemi kérdéseket tegyen fel, hanem sokkal inkább a hangulatkeltés volt számára a motiváló tényező. Szerencsére a lakosságot képviselő többség megértette a beruházás jelentőségét és a település elkövetkezendő életében várható pozitív hatását.Új Cég Gödön!

Samsung SDI Magyarország Rt.

Ideiglenes Iroda: 1139 Budapest, Váci út 95.
Váci 95 Center
Tel: 288-0344
Fax: 288-0165
Email: krisztina_nemethy@samsung.com
Email: samsungsdi@freemail.hu
Web: www.samsungsdi.com

A 21. század a digitális technológia által támogatott újítások korszaka lesz.

A Samsung SDI a digitális kijelzők technológiájának piacvezetőjeként a legújabb digitális katódsugárcsöveket (CRT), falra akasztható, vékony plazma képernyőket (PDP) illetve különböző mobiltelefon kijelzőket, különleges, hosszú élettartamú akkumulátorokat fejleszt és gyárt.

A Samsung SDI Európában először Berlinben, 2001-ben pedig Magyarországon indította el beruházását.

A márciusban induló cég közel 1.000 új munkahelyet teremt az első évben. A Samsung SDI gyára Göd határában, Budapesttől 15 kilométerre, északra épül.

Terveink szerint a 2002-ben megépülő gödi gyárunk 680 fővel indulhat, később pedig közel 3000 főre bővülünk.

Önt is várjuk, hogy tudásával részese legyen sikeres csapatunknak!

Jelentkezzen hozzánk most!

Csapatunkba várunk pályakezdő szinttől manageri szintig az alábbi területekre jelentkezőket:

Pénzügyi csapatunkba: Beszerzési és logisztikai csapatunkba: Mérnöki csapatunkba: Adminisztratív csapatunkba: Előnyt jelent renden pozíciónál: Távlati terveink:Határozati javaslat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Örömmel fogadja a SAMSUNG SDI gödi beruházását.

A sikeres együttműködés érdekében ezúton is megerősíti, hogy a SAMSUNG SDI részére a helyi iparűzési adóról szóló 4/1993.(IIL 11.) sz. Ök. rendelet értelmében 10 év időtartamra helyi iparűzési adó alóli mentességet biztosít.

Felkéri Szegedi Sándor polgármestert, a beruházás folyamatáról havonta a Képviselő-testületet, három havonta a Gödi Körkép útján a lakosságot tájékoztassa.

Felkéri a SAMSUNG SDI-t, hogy lehetőségeihez képest a beruházások kivitelezése és a vállalkozás működtetése során minél több helyi vállalkozót és munkavállalót foglalkoztasson.

Határidő:
Folyamatos

Felelős:
Szegedi Sándor polgármester
Dr. Szinay József jegyző
Gruber Péter Településgazdálkodási irodavezető

Göd, 2001. április 3.

Szegedi Sándor
Polgármester

Dr. Szinay József
JegyzőAktuális hírek

A 2001. március 20-án tartott testületi ülésen Szabó Zoltán képviselő ("PEB" Elnök, és egyben a "Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítvány Elnöke") - egyéb elfoglaltságaira hivatkozva - lemondott képviselői mandátumáról, és az általa betöltött összes egyéb társadalmi megbízatásról is.

Utódja kijelöléséről - a meglévő lista alapján - a Gödi Vállalkozók Egyesülete hamarosan döntést hoz.Cím: Göd Város Önkormányzat
Tárgy: A Gödi Vállalkozók Egyesületének a Szakáts-kert ügyében hozott elvi állásfoglalása.
Képviselő Testülete
Helyben

Tisztelt Önkormányzat!

A Gödi Vállalkozók Egyesületének Elnökeként kijelentem, hogy a Szakáts-kert hasznosítási koncepciójának kidolgozásában a GVE azért nem vett részt, nehogy az a vád érjen bennünket vállalkozókat, hogy megint különböző jogokat és területeket akarunk megszerezni.

Ezzel kapcsolatosan a Gödi Vállalkozók Egyesülete állásfoglalását az alábbiakban terjeszti elő: Ui: Rendkívül örülök, hogy a lakosság önszerveződése megoldhat egy akkut problémát. Sajnos azonban mint adófizető és döntéshozó polgár sokféle szempontot kell figyelembe venni!

Bízva a Testület és a Munkabizottság megfontoltságában,

2001. március 19.

Tisztelettel
Fülöp József
Egyesületi Elnök